Veprimtaria i bibliotekave rregullohet nga:
• Ligji nr. 8576, datë 3.02.2000 “Për Bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”
• Ligji nr. 9217, datë 8.04.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8576, datë 3.2.2000 “Për Bibliotekat në Republikën e Shqipërisë ”
• Ligji nr. 9616, datë 27.9.2006  “Për librin në Republikën e Shqipërisë”
• Ligji nr. 9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me të”
• Ligji Nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për Trashëminë Kulturore”
• Ligji nr. 9592, datë 27.07.2006“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9048 , datë 07.04.2003 “ Për Trashëgiminë Kulturore”. Nr. 9882, datë 28.02.2008 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9048 , datë 07.02.2003 “ Për Trashëgiminë Kulturore “, të ndryshuar.