1. Drejtor 1
2. Përgjegjës finance 1

Biblioteka, Specialistë

1. Bibliograf (Albanologji, Fonotekë) 1
2. Klasifikatore, pasuruese dhe kataloguese 1
3. Shërbim libri dhe periodiku 2
4. Informatizim 1
5. Përpunim elektronik periodiku (të dhënat lokale) 1
6. Përpunim elektronik me programin winisis 1

Biblioteka e Fëmijëve

1. Shërbim dhe pasurim libri 1

Biblioteka Angleze 2

Shërben librin në gjuhën: angleze, italiane, franceze, sllovene, greke dhe një pjesë të periodikut shqip.

Stafi Ndihmës (i mesëm)

1. Restaurator libri, lidhje katalogu 1
2. Punonjës pastrimi 2

Këshilli Konsultativ i Bibliotekës

Në bazë të nenit 24 të ligjit 8756, biblioteka ka këshillin e saj si organ funksional këshillimor të drejtuesit. Në përbërje të këshillit janë drejtuesit, punonjës të bibliotekës dhe specialistë të njohur për veprimtarinë e tyre kulturore dhe shkencore, të miratuar nga titullari.