Për çdo anëtar të komunitetit, shërbimi është gratis për të gjithë grupmoshat.

Për t’u anëtarësuar në bibliotekë nevojiten:
-Dokument identifikimi (pasaportë, letërnjoftim, certifikatë me foto)
-Foto (format pasaporte)
-Vërtetim nga komuna  ku banon ose nga shkolla .
-Efekti i librezës së lexuesit në bibliotekë ka vlefshmëri,  një vit kalendarik
-Shërbehet në mjediset e bibliotekës  për kategoritë: jo të anëtarësuar, që janë të tipit: pushues, emigrantë, vizitorë, të ardhur të përkohshëm, etj