Në Sallën e leximit:
Lexuesit mund t’i shfrytëzojnë materialet bibliotekare në sallën e leximit. Ata kanë në shërbim të tyre një fond referencash të përbërë nga fjalorë, enciklopedi etj.
Materialet me vlerë të veçantë (arkiv, antikuar,) shërbehen në sallën e leximit.
Me huazim:
Lexuesit mund të huazojnë për t’i përdorur jashtë bibliotekës materiale të ndryshme të cilat duhet t’i kthejnë brenda afatit të caktuar (15 ditë).